რუსული

ზოგადი რუსული ენის კურსი - 4 საფეხური

საკომუნიკაციო კურსი

 

ჯგუფში: 3-5 სტუდენტი, 

სწავლების ვადა: თითო საფეხური 4-5 თვე.

 

⇓ ფასები ⇓

კვირაში 2 ჯერ 1 საათი _________________ 120 ლარი (თვე) ინდივიდუალური

ჯგუფის შემთხვევაში კვირაში 3-ჯერ 1 საათი ____________________ 120 ლარი (თვე) 

 

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH