სამედიცინო ინგლისური ენა – პროფესიული ინგლისური ენის პროგრამებიდან ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის სამედიცინო ინგლისურ ენაზე. ეს პროგრამები ესაჭიროებათ მედიცინის იმ მუშაკებს, რომლებიც გარკვეულ წილად ფლობენ ენას, მაგრამ მუშაობა უწევთ თანამედროვე სამედიცინო ლიტერატურაზე – წიგნების, ინტერნეტის, საკონფერენციო მასალების სახით. ასევე ესაჭიროებათ სამედიცინო პერსონალს, რომლებსაც პრაქტიკული შეხება აქვთ უცხოელ კოლეგებთან ან პაციენტებთან.
სამედიცინო ინგლისური ენის პროგრამები ეტაპობრივია. ის მოითხოვს საბაზისო ცოდნას. 6 საფეხურიდან მინიმუმ 2-3 საფეხურს.


ჯგუფში: 4-5 სტუდენტი.


სწავლების ვადა: 3 თვე; კვირაში 3-ჯერ, 1 საათი


ლიტერატუტა: (იხ. ბიბლიოთეკა )

⇓ ფასები ⇓

 

ინდივიდუალური _________________ 260 ლარი (თვე)

ჯგუფში 2 სტუდენტი _______________200 ლარი (თვე)

ჯგუფში 3 სტუდენტი _______________150 ლარი (თვე)

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH